• new2

Öňdebaryjy gaplamany döretmek üçin üznüksiz tagallalar, innowasion gözlegler we ösüş - gözüň doly spektri COB hormat baýragy

2823-nji Guanç Guangzhouou halkara yşyklandyryş sergisi (ýeňil Aziýa sergisi) 2023-nji ýylyň 9-njy iýunynda Hytaýyň import we eksport harytlar ýarmarkasy zalynda geçirildi.

COB-iň hormatly baýragy19-njy säher bilen Şençzhenen yşyklandyryş we displeý in Engineeringenerçilik birleşiginiň prezidenti we Hytaý yşyklandyryş jemgyýetiniň başlygy we beýleki adamlar ýol görkezmek üçin Şineon stendine baryp gördüler.

COB-iň hormatly baýragy29-njy günüň ikinji ýarymynda, Şineon 2023-nji ýyldaky Aladdin Forumynyň 11-nji Aladdin Jadyly Çyra baýragy gowşurylyş dabarasyna gatnaşdy, şonda “Shineon” önüm önümçiligine doly spektrli COB 11-nji “Aladdin Magic Lamp” baýragyny - Iň oňat önüm baýragyny aldy.

COB-iň hormatly baýragy3

Şol bir wagtyň özünde, Aladdin tarapyndan hemaýatkärlik edilýän Hytaý gezelenç zalynyň göni ýaýlymyna gatnaşdy we Guangya sergisi we Aladdiniň guramaçysy tarapyndan bilelikde berlen iň meşhur 100 serginiň baýragyna mynasyp boldy.

COB-iň hormatly baýragy4COB-iň hormatly baýragy5

Soň bolsa, 10-njy Hytaýda geçirilen ilkinji konferensiýa naharynda, 10-njy Hytaý LED ilkinji baýragy - Ajaýyplyk baýragy: Bilim yşyklandyryşy üçin doly spektrli LED baýragy!

COB-iň hormatly baýragy6

“Shineon” -yň sergi stendi ýörite saýt bilen 2.1-nji zalda paýlanýar.Iň täsirli görnüşi, 2.1-nji zalyň B28 öň stolunyň sag tarapynda gurlan 2000x2000mm AVATAR 2.3 HD ekrany.“AVATAR 2.3” önümleri “Shineon” innowasiýa topary tarapyndan ýörite üpjün edilýär.AVATAR 2.3 LED displeýi, professional wirtual önümçilikde ulanylýar, pudagyň iň ösen tehniki parametrleri bilen, önümiň ýagtylygy 1600nit, iň ýokary goldaw çarçuwasy 250HZ, ýokary reňk dikeldişiniň 16bit çuňlugy we ultra- EMEI tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen gara maska, aşa ýokary kontrastdan 6500: 1-e ýetip biler, filmde we telewizorda düşüriş şöhlelenmäni doly azaldyp biler we şeýlelik bilen atyş effektini ýokarlandyrar;AVATAR 2.3-iň önüm artykmaçlyklaryna we hakyky görkeziş effektine has köp tomaşaçylara düşünmek üçin hünärmen tansçylar ýerine ýetirmek üçin hereketi ele almak tehnologiýasynyň ähli spektri bilen bilelikde ýerleşdirildi, bu täsir gaty täsir galdyryjy, hemmelerden gelýänleri we sergileri özüne çekýär. Bütin dünýäde bu ýere ýygnanmak we gözüňi özüne çekiji wizual effektleri wasp etmek!

COB-iň hormatly baýragy7COB-iň hormatly baýragy8 COB-iň hormatly baýragy9

“Shineon Innovation” “Shineon Industry Group” -a degişlidir, başlangyç “Shineon” tehnologiýasy 2010-njy ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda döredilen birnäçe milli zehin we fotoelektrik hünärmenleri tarapyndan esaslandyryldy.10 ýyldan gowrak ösüşden soň, kompaniýa “Shineon tehnologiýasy” we “Shineon Innovation” iki gurama bilen fotoelektrik topary pudagyny döretdi.

COB-iň hormatly baýragy10

Shineon, 2011-nji ýyldan bäri COB önümlerini ýerleşdirdi, 2012-nji ýylda aýna alýumin COB-yň köpçülikleýin öndürilmegini gazandy we 12 ýyllap COB önümlerini çuňňur ösdürip ýetişdirdi, çuňňur tehniki tejribe toplady we ýurtda we daşary ýurtda abraýly şahadatnamalar we baýraklar gazandy!
COB 2013-nji ýylda aýna alýumin COB LM80 şahadatnamasyny berdi.

COB-iň hormatly baýragy11

COB LM80 kepilnama hasabatyny gyzdyrmak

COB-iň hormatly baýragy12

IEC62471 hasabaty

COB-iň hormatly baýragy13 COB-iň hormatly baýragy14Umumy söwda COB önümleri

COB-iň hormatly baýragy15

Önümiň artykmaçlyklary:
Lightagtylygyň ýokary hilli / ýokary köptaraplylygy / ýokary ygtybarlylygy / ýokary çykdajylylygy
COB-ni gyzdyrmak

COB gaplama prosesini optimizasiýa we önüm öndürijiligini gowulandyrmak, çip derejeli gaplama CSP tehnologiýasyny ulanmak, akylly yşyklandyryjy COB önümlerini ornaşdyrmak, ýokary hilli, ýokary öndürijilik, ýokary ygtybarlylyk hemmetaraplaýyn çykdajylary azaldyp biler.

 COB-iň hormatly baýragy16Önümiň artykmaçlyklary:
Önümlerimiz, müşderileriň gazaply bazar bäsleşiginde has köp gymmatlyk döretmegine kömek etmek üçin içerde we daşary ýurtlarda köp müşderiniň akylly yşyklandyryş taslamalarynda ulanylýar.
Göz goramak üçin doly spektrli COB

COB-iň hormatly baýragy17

Önümiň artykmaçlyklary:
Gün şöhlesine meňzeş - gowy spektral üznüksizlik CS≥83% ýokary ýagtylyk - ýokary reňkli doýma Rg ≥ 97, wepalylyk Rf≥95 ýokary ýagtylyk - ýagtylyk netijeliligi 135lm / w @ 5000K


Iş wagty: Iýun-25-2023