• new2

2023-nji ýylyň ýanwar-maý aýlarynda işgärleriň doglan güni

Kompaniýa tarapyndan meýilleşdirilen we guralan, 2023-nji ýylyň 25-nji maýynda sagat 3-de dynç alýan aýdym-saz bilen bilelikde işgäriň doglan güni dabarasy geçirildi.Kompaniýanyň işgärler bölümi her kim üçin doglan gün toýuny ýörite gurady, reňkli şarlar, suwsuzlygy ödemek üçin ajaýyp içgiler, şeýle hem ýakymly iýmitler we täze süýji miweleriň tabaklary …… Sahna şatlykdan we şadyýanlykdan doly, biz doglan günüň ajaýyp wagtyny bilelikde belläň!

Işgäriň doglan güni1

Işgärleriň doglan güni

Doglan gün, her kimiň aýratyn gününe degişlidir, manysy üçin dürli adamlaryň dürli düşündirişleri bar, ýöne şol bir zat, çuňňur söýgi bilen bilelikde bolýar ~
Her bir işgäriň doglan güni ýatda saklanmalydyr.Kompaniýanyň adyndan doglan gün ýyldyzyna doglan gün arzuwlaryny ibermek üçin kompaniýanyň baş müdiri, eden işleriňiz üçin sag bolsun aýdýaryn, tagallalaryňyz üçin sag bolsun aýdýaryn, uly maşgalanyň geljegine has sazlaşykly garaşyň, has uly täsinlik dörediň!

Işgäriň doglan güni2

Doglan günüň süýji we ajaýyp torty, agyz suwy bilen iýmitlenýän we doglan gününi gutlaýanlaryň çyn ýürekden arzuwlary hemme ýerde ýylylygy görkezýärdi we tutuş dabara duýgulardan doludy.Kärdeşleri ýygnanyp, tort we doglan gün şatlygyny paýlaşdylar,

Işgäriň doglan güni3Işgäriň doglan güni4

Işgärleriň doglan güni toýy gysga we ýyly.Işgärler uly maşgalanyň mähirini we işdäki kärdeşleriniň aladasyny duýup bilerler we işi söýüp, durmuşy söýüp bilerler diýip umyt edýärin.Doglan günüň gutly bolsun we ähli islegleriň hasyl bolsun!

Işgäriň doglan güni5

Iň soňkusy, ýylyň dowamynda hemmäňize bagt we üstünlik arzuw edýärin!


Iş wagty: 31-2023-nji maý