• new2

“Shineon” (Nanchang) Technology Co., Ltd.

Işgärleriň boş wagtlaryny baýlaşdyrmak maksady bilen, kompaniýa ýolbaşçylarynyň, Şineon (Nanchang) Technology Co., Ltd. 2023-nji ýylyň 16-njy aprelinde toparlaýyn bahar paslyny gurady.
Toparyň gurluşygynda iki sany esasy baglanyşyk bar, olar Fenghuang jülgesiniň sahna nokadyna baryp görmek we 2022-nji ýylda her ýyl baýrak gowşurylyş dabarasy.

1. “Gyzykly” toparymyz döredildi.Dostlary awtobus bilen Jiangxi welaýatynyň Fenghuang Ditch Scenic Spot-a gitdiler

“Shineon” (Nanchang) Technology Co., Ltd. 2023 Bahar pasly we 2022-nji ýylda işgärleri sylaglamak dabarasy (1)

2. Dostlar topar suraty üçin Jiangxi welaýatynyň Fenghuang Gully sahnasyna gelýär

“Shineon” (Nanchang) Technology Co., Ltd.

 

3. Baş müdir we Şineonyň wise-prezidenti sahnada çykyş etdi
Baş müdir we wise-prezident çykyşda ähli işgärlere wepalylygy we tagallalary üçin minnetdarlyk bildirdi we Şineonyň geljekdäki ösüşi üçin ajaýyp umyt döretdi.

“Shineon” (Nanchang) Technology Co., Ltd.

4. 2022 baýrak gowşurylyş dabarasy

Kompaniýanyň häzirki ösüşi ähli işgärleriň çeken zähmetinden aýrylmazdyr.Köp ajaýyp işgärler kwota çäklendirilenligi sebäpli baýrak alyp bilmediler, ýöne Şineon goşantyňyzy ýatdan çykarmaz.Geljekki işde, hemmelere has köp tagalla ediň, köp işlemegiňizi arzuw ediň, Şineona we ertir hemmeler has owadan bolmagyny arzuw ediň!

“Shineon” (Nanchang) Technology Co., Ltd.

“Shineon” (Nanchang) Technology Co., Ltd.

“Shineon” (Nanchang) Technology Co., Ltd.

(Iň oňat we iň täze gelen, ajaýyp işgär baýragy, ajaýyp toparyň ýolbaşçysy we baýrak ýolbaşçysy topar surata düşýär)

“Shineon” (Nanchang) Technology Co., Ltd. “Shineon” (Nanchang) Technology Co., Ltd.

(Ajaýyp kadr baýragy, ajaýyp topar baýragy, üç ýyllyk hyzmat baýragynyň wekilleri we baýrak ýolbaşçylary topar surata düşýärler)

 

Mugt çäreler
Aşakda mugt işjeňlik wagty, kiçijik dostlar bilet bilen oýnap, erkin duýup, Baharda suwa düşüp bilerler.

“Shineon” (Nanchang) Technology Co., Ltd.

(Dostlar sahna ýerinde lezzet alyp bilerler)

 

6. Topar surata düşüň

Wagtyň nädip uçýandygy, bahar paslynda toparlaýyn gurluşyk işleriniň bir güni gutardy, geliň, topar surata düşeliň, bu bagty we gözelligi hemişe ýada salyň.

“Shineon” (Nanchang) Technology Co., Ltd.

Diňe gysga wagtlyk bizi begendirmän, “Shineon” kompaniýasy tarapyndan gurnalan bahar pasly we 2022-nji ýylda işgärleri sylaglamak dabarasy sebäpli.Mundan başga-da, uzak wagtlap dostluk we ýatdan çykmajak gymmatly ýatlamalar gazandyk.Geliň, has gowy ýagdaýda täze kynçylyklary ýeňip geçeliň we ertir elimizde has ajaýyp döredeliň!


Iş wagty: Maý-22-2023